Regulamin uczestnictwa w Koncercie Uwielbienia Wieczór Chwały

4 czerwca 2017 roku

 

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Definicje
 2. a) Koncert –Koncert Uwielbienia połączony z modlitwą, która odbędzie się w dniu od 4 czerwca 2017 roku w Warszawie.
 3. b) Organizator – Fundacja zaNim z siedzibą w Otwocku, przy ulicy Karczewskiej 51/5
 4. c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników Koncertu będąca własnością Fundacji zaNim
 5. d) Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Koncert.
 6. e) Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Koncert do dnia 04.21017 roku.
 7. f) Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Koncercie została zaakceptowana.
 8. g) Opłata uczestnictwa –kwota pieniężna przekazana w formie darowizny na cele statutowe Organizatora, którą Uczestnik jest zobligowany uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Koncercie
 9. h) Konto bankowe – konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą darowizny za udział w Koncercie o 51 1750 0012 0000 0000 3265 9958 w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

Informacje dodatkowe.

 1. a) Oficjalny serwis internetowy Koncertu znajduje się pod adresem www.dobrywieczor.fundacjazanim.pl
 2. b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
 3. c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji 52.0.2 lub wyższej.
 4. d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Koncercie i obowiązują wszystkich Uczestników.
 • 2. Rejestracja uczestnictwa w Korcie
 1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 25 kwietnia 2017 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 3 czerwca 2017 roku.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Koncercie odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.dobrywieczor.fundacjazanim.pl.
 3. Uczestnictwo w Koncercie związane jest w posiadaniem biletu wstępu.
 4. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 6. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w Koncercie.
 • 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 1. Podczas Koncertu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg wydarzenia dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Koncercie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Koncertu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Koncertu lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Koncercie zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Koncertu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Uczestnik Koncertu ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Liczba miejsc na Koncercie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Koncertu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Spotkaniu celem powiadamiania uczestników Spotkania o zmianach programu Koncertu, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę.
 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: dobrywieczor@fundacjazanim.pl. Aby ułatwić proces rozpatrywania reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 30 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach.
 9. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: dobrywieczor@fundacjazanim.pl.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Koncertem.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Koncertu, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Koncercie i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Koncertu lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Koncert.
 • W trakcie Koncertu, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.
 • Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Koncertu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Koncercie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.